De positie van praktijkhouders, zorgverzekeraars en verzekerden t.o.v. van elkaar

Er bestaat veel onduidelijkheid over de rechtspositie van praktijkhouders ten opzicht van hun (preferente) zorgverzekeraar en de rol van verzekerden daarbij. De turbulente ontwikkelingen rond het jaarlijkse contracterings-circus en de discussies in het kader van HetRoerMoetOm, hebben geleid tot tal van vragen van huisartsen. “Mogen wij met zijn allen een zorgverzekeraar boycotten? Is een verzekeraar wel of niet verplicht met mij te onderhandelen?” of “Mag ik zelf een zorgverzekeraar als preferent kiezen?”

Dit soort vragen bereikt ons bestuur. Wij begrijpen waar de achterliggende sentimenten en ervaringen vandaan komen, zeker wanneer een zorgverzekeraar zich niet bereid toont tot onderhandelen. Je voelt je als praktijkhouder gedwongen het contract te tekenen. De vraag is dan: “zal het roer ooit echt om gaan?” We hebben naar antwoorden gezocht.

Het CPH-bestuur heeft de afgelopen dagen overleg gehad met de Toezichthouder ACM. We komen nu met een helder verslag over wat wel en wat niet mogelijk is met betrekking tot onze relatie met de zorgmarktlieden, de zorgverzekeraars. (de visie van de ACM)

Veel gestelde vragen

1. Is een zorgverzekeraar verplicht om met mij (ons) praktijkhouder(s) te onderhandelen?
Neen, verzekeraars hoeven niet te onderhandelen over de zorginkoopvoorwaarden of de contracten die zij aanbieden aan praktijkhouder(s). Vandaar de naam ‘TROG’-contracten: Tekenen-Rechts-Onder-Graag. Wel is de zorgverzekeraar verplicht voldoende zorg in te kopen voor zijn verzekerden. Hierop dient de NZa toe te zien. Wat voldoende zorg is en wat onvoldoende, en welke criteria hierbij worden gehanteerd, is niet duidelijk.

2. Wat mag de CPH wel en niet met betrekking tot het contracteringsproces?
De CPH mag u individueel niet adviseren wel of geen contract te tekenen. De CPH mag ook niet oproepen tot een contractboycot van een (of meerdere) zorgverzekeraars.

3. Mag ik zelf een zorgverzekeraar als preferent kiezen?
Ja dat mag. De zorgverzekeraar is echter niet verplicht een contract te sluiten met een praktijkhouder. Wanneer er een substantieel aantal verzekerden van een verzekeraar in het praktijkgebied woont van de betreffende praktijkhouder, zal dat bijdragen aan de bereidheid van de zorgverzekeraar een (preferent) contract te sluiten.

4. Is een praktijkhouder verplicht een contract te sluiten met een zorgverzekeraar?
Neen, zowel praktijkhouder als zorgverzekeraar zijn vrij om wel of niet een contract aan te bieden en om een contract wel of niet te accepteren.

5. Is een ‘verre zorg verzekeraar’ verplicht het contract met de preferente verzekeraar te volgen?
Hoewel het veelal gebruikelijk is, is er geen verplichting tot volgen. Het is op dit moment in discussie binnen één van de werkgroepen van HetRoerMoetOm. Het volgen van contracten kan (administratieve) voordelen opleveren maar het moet binnen het mededingingskader plaatsvinden. Mogelijk is er binnenkort meer duidelijkheid over te geven.

6. Wat mag ik als praktijkhouder wel en niet met betrekking tot het contracteringsproces?
Als praktijkhouder mag u zelf niet oproepen tot een boycot. Wel mag u als individuele huisarts besluiten geen contract meer af te sluiten met een verzekeraar. Daarbij moet het gaan om een door u zelfstandig genomen besluit.

Indien eea. leidt tot een situatie waarin zo weinig huisartsen een contract hebben getekend dat de betreffende zorgverzekeraar niet langer aan haar inkoopplicht kan voldoen, dan is dat vervelend voor de zorgverzekeraar, maar dat is nu eenmaal marktwerking. De zorgverzekeraar zal in die situatie opnieuw met huisartsen in gesprek moeten om eruit te komen en aan haar zorginkoopplicht te kunnen voldoen.

7. Wat mag ik als praktijkhouders wel en niet met betrekking tot onze contractstatus tegenover onze patiënten?
U kunt, net zoals zorgverzekeraars dat doen met huisartsenpraktijken, aangeven met welke verzekeraar u wel of geen contract hebt gesloten. U kunt dit kenbaar maken aan uw patiënten zoals u dat zelf wenst: mondeling, via een mailing of een poster in de wachtkamer. U mag ook, indien u met één of meer verzekeraars geen contract heeft, uw patiënten daarop attenderen zodat zij nog voor 1 januari de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een zorgverzekeraar met wie u wel een contract hebt afgesloten.

U mag een bestaande behandelrelatie niet beëindigen indien uw patiënt een verzekering heeft afgesloten (of houdt) bij een zorgverzekeraar waarmee u geen contract hebt. U mag wel de inschrijving van nieuwe patiënten weigeren wanneer die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee u geen contract heeft afgesloten.

8. Indien ik als praktijkhouder contractloos bent, mag ik dan zaken in rekening brengen bij de patiënt?
Ja, alle geboden zorg mag u in rekening brengen bij de patiënt.

9. Indien een verre zorgverzekeraar weigert het contract met de preferente zorgverzekeraar te volgen, mag ik dan de door mij verleende zorg in rekening brengen bij de patiënt?
Ja, alle geboden zorg mag u in rekening brengen bij de patiënt.

10. Welke zekerheden zijn er eigenlijk bij een contractloze praktijkvoering?
Met de uitspraak op 1 dec. jl van de rechtbank [CBb] in de zaak van VPHuisartsen tegen de NZa, is duidelijk dat een contractloze praktijkhouder recht heeft op een ‘redelijke’ vergoeding voor de geleverde zorg aan verzekerden. Via de patiënt of via de zorgverzekeraar. De verzekerde patiënt heeft het recht zijn eigen huisarts te kiezen en mag niet belemmerd worden de zorg te ontvangen waaraan behoefte is.

11. Welke (mogelijke) consequenties heeft contractloos gaan voor mij als praktijkhouder?

 • Consulten, visites en inschrijftarieven worden regulier vergoed; bepaalde modules en M&I verrichtingen met vrije tarieven zouden mogelijk tegen een lager (redelijk) tarief dan gangbaar is, vergoed kunnen worden.
 • Er kan daardoor een lichte omzetdaling optreden maar conform de uitspraak van de rechter mag de vergoeding van de geleverde zorg geen hinderpaal vormen waardoor het recht van de patiënt op vrije artsenkeuze wordt belemmerd.
 • De verplichting om aangesloten te zijn bij een huisartsenpost vervalt alsook de verplichting ANW-diensten te verrichten zoals omschreven in het ZV-contract.
 • Praktijkhouders kunnen zelf hun diensten aanbieden aan de huisartsenposten en overeenkomen onder welke condities zij willen of kunnen bijdragen aan de ANW-spoedzorg. Patiënten dienen daarbij goed geïnformeerd te zijn waar zij in hun regio voor spoedeisende zorg terecht kunnen in ANW.
 • Zonder contract beslist de praktijkhouder zelf over het wel of niet sluiten van goodwill-transacties en is hij vrij van verplichtingen inzake LSP-aansluiting. Dat laatste is van essentieel belang, omdat vanaf 1 januari 2016 de nieuwe wet WBP geldt waarin – mocht het mis gaan met via het LSP uitgewisselde patiëntgegevens (datalek oid) – individueel een boete opgelegd kan worden van maximaal 810.000 euro of 10% van uw jaaromzet.

Het is ons als onderhandelingsteam de afgelopen weken duidelijk geworden dat verzekeraars in hun maag zitten met het grote aantal praktijkhouders dat (nog) geen contract heeft getekend. Half november moesten de zorgverzekeraars op hun sites aan kunnen geven bij welke praktijken huisartsgeneeskundige zorg is ingekocht. Dat de contractering bij zoveel praktijkhouders nog niet gerealiseerd is, zal mogelijk bijdragen aan de bereidheid van verzekeraars om met CPH in gesprek te gaan om tot overeenstemming te komen op enkele hoofdlijnen. In onze meest recente nieuwsbrief kunt u lezen wat er in deze tot nu toe bereikt is bij de diverse ZV’s.

VPHuisartsen wint zaak tegen NZa over belemmering vrije artsenkeuze

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven [CBb] heeft vandaag uitspraak gedaan in het door VPHuisartsen ingestelde beroep tegen de NZa-Tariefsbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015. Daarbij mochten huisartsen zonder contract met een zorgverzekeraar (‘contractvereiste’) een aantal medische verrichtingen niet meer in rekening brengen. Dat betekende of voor niets zorg leveren of vaker doorverwijzen naar het duurdere ziekenhuis ten laste van het eigen risico van patiënten. De beschikbaarheid van gewenste en doelmatige zorg voor patiënten was zo niet meer te garanderen. Daarbij kon een omzetderving voor de praktijkhouder van zo’n 20-25% het gevolg zijn.

NZa handelt in strijd met artikel 13

Het CBb is van mening dat een verzekerde patiënt het recht heeft zijn eigen huisarts te kiezen en niet belemmerd mag worden de zorg te ontvangen waaraan behoefte is. Wanneer de huisarts bepaalde verrichtingen niet meer in rekening mag brengen wordt dit beginsel gefrustreerd en zal de huisarts die verrichtingen ook niet meer willen of kunnen leveren. Het CBb vindt dat de NZa handelt in strijd met art. 13 van de Zorgverzekeringswet door een contractvereiste op te nemen in de Tariefsbeschikking. De NZa mag geen financiële ‘hinderpaal’ opwerpen voor de vrije artsenkeuze. Het dient nu binnen drie maanden met nieuwe voorstellen te komen.

Redelijke contractvrije tarieven

Huisartsen die hun praktijkvoering contractvrij uitvoeren, kunnen met deze uitspraak van de rechter hun verleende zorg straks tegen redelijke tarieven declareren bij de patiënt of de zorgverzekeraar. VPHuisartsen gaat er vooralsnog vanuit, gezien de huidige NZa-tarieven die dicht tegen of zelfs beneden de kostprijs liggen, dat de nog te bepalen tarieven voor contractloze praktijken, niet veel zullen verschillen met die van gecontracteerde praktijken. Daarover bestaat echter nog geen exacte duidelijkheid. Praktijkhouders zullen nu zelf moeten beoordelen of een contractvrije praktijkvoering zonder opgelegde contractverplichtingen van zorgverzekeraars, inclusief een mogelijke omzetdaling, een gewenste keuze is voor het komende jaar.

VPHuisartsen is verheugd dat de uitspraak van het CBb bij kan dragen aan een gelijkwaardiger onderhandelingspositie tussen zorgaanbieders en verzekeraars. “Het Roer is nog lang niet om maar wel is hiermee de koers, net als de overmatige macht van verzekeraars, enigszins bijgesteld. Dat is goed voor de huisarts en beter voor patiënten. De NZa zal serieuzer moeten letten op het belang van patiënten en de zorgverleners rondom hen. De Zorgverzekeraars zijn al rijk en machtig genoeg, die redden zichzelf wel”, aldus de woordvoerder van de praktijkhoudende huisartsen.

VPHuisartsen is een snel groeiende vereniging die de belangen behartigt van praktijkhoudende huisartsen, velen apotheekhoudend, met inmiddels bijna 850 leden. De vereniging kan zich nog niet uitspreken over het aantal praktijkhouders dat zou kunnen besluiten contractloos te gaan. VPHuisartsen is van plan scherp toe te zien dat de nieuwe NZa-voorstellen in lijn zijn met de CBb-uitspraak en de onderliggende motivatie van de rechters.

Onderscheiden posities Zorgverzekeraars in de onderhandelingen met CPH

Achmea

 • Bereid na te gaan of een addendum 2016 met aanpassingen mogelijk is.
 • Bereid zich te oriënteren op de knelpunten die rond de ANW-zorg door CPH zijn aangedragen en met alle betrokken partijen naar werkbare oplossingen te zoeken
 • Toestemming verzekerde voor dossierinzage bij Materiële controle: zal intern worden besproken
 • Tijdsgerelateerde consultfinanciering: niet voor zorgverzekeraar maar voor overheid
 • Geen akkoord over de keuzemogelijkheid voor het afsluiten van een eenjarig contract.
 • LSP en Goodwill verbod: NVT.
 • Bereid tot periodiek overleg en vervolggesprekken over voor het contract 2017 en de MHZ- voorstellen. Vervolggesprek gepland op 13 november a.s.

Menzis

 • Niet bereid om het contract 2016 aan te passen middels een

  addendum.

 • Bereid de ANW-problematiek landelijk te agenderen.
 • Nog geen uitspraak over bereidheid verzekerden om

  toestemming te vragen bij inzage in hun medisch dossier bij

  Materiële Controle.

 • LSP en Goodwill verbod: nvt.
 • Bereid tot periodiek overleg en vervolggesprekken over het

  contract 2017 en de MHZ voorstellen

VGZ

 • Expliciete afwijzing dergelijk overleg ‘onderhandelingen’ te noemen. Het is volgens VGZ regulier overleg met huisartsen zoals dit jaar ook regionaal intensief door VGZ is ingezet. Peilen wat er leeft.
 • Niet bereid enig artikel uit het contract aan te passen middels een addendum.
 • Niet bereid het artikel over Goodwillverbod en verkoop roerende en onroerende goederen bij praktijkoverdracht in te trekken ondanks dat de wettelijke basis voor dit artikel ontbreekt.
 • Bereid tot periodiek overleg en vervolggesprekken over het contract 2017 en de MHZ- voorstellen.

CZ

 • Bereid tot een éénjarige overeenkomst voor huisartsen die dat

  wensen.

 • LSP-inspanningsverplichting wordt gehandhaafd.
 • Goodwillverbod wordt geschrapt.
 • Niet bereid toestemming te vragen aan patiënt bij inzage in

  medisch dossier bij Materiële Controle.

 • Bereid zich te oriënteren op de zaken die rond de ANW-zorg

  door CPH zijn aangedragen.

 • Bereid tot periodiek overleg en vervolggesprekken over het

  contract 2017 en de MHZ voorstellen.

Sluiting van het zorgportaal van ACHMEA per 15 november a.s.

Zilveren Kruis-Achmea heeft aangekondigd de mogelijkheid voor praktijkhouders tot online contractering per 15 november af te sluiten. En dat in een fase waarin Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen (CPH) nog steeds contractbesprekingen voert namens honderden praktijkhouders. NZa heeft bevestigd dat er geen enkele verplichting is van overheidswege voor deze Achmea-actie. Het vigerende contract loopt minimaal nog 6 weken door. En in geval van een onderhandelingstraject, zelfs nog maanden.

In het eerste overleg tussen CPH en Achmea is de sluiting van het zorgportaal op 15 november onverstandig en ongewenst genoemd. Ook diverse malen telefonisch overleg leidde bij Achmea niet tot andere gedachten. Huisartsen laten zich liever niet meer op deze manier onder druk zetten. Ze willen fatsoenlijke contractvoorwaarden uitonderhandelen. Uiteraard met begrip voor het tijdstip en de verwachtingen van VWS richting Achmea. Dreigen per 1 januari met het stopzetten van betalingen voor geleverde zorg naar praktijkhouders, is niet fair en niet chique. En in geen geval een bijdrage aan de verbetering van het vertrouwen jegens de zorgverzekeraar. Ook valt dit Achmea-gedrag niet onder hetgeen de NZa onder Good Contracting verstaat, namelijk “een dialoog tussen partijen tijdens het contracteerproces bevorderen”.

Juist zo vlak na 4 oktober, dat dag waarop gepresenteerd werd dat Het Roer Om zou gaan, lijkt er in de praktijk helemaal niets veranderd te zijn. Honderden huisartsen en vele verzekerden dreigen door deze actie gedupeerd te worden: de huisarts wordt gedwongen te tekenen of op zoek te gaan naar een andere zorgverzekeraar .

Ons verzoek aan Achmea is te stoppen met dreigementen. En het voor die huisartsen die er na 15 november alsnog voor kiezen een overeenkomst met Achmea te sluiten, daartoe in de gelegenheid te stellen, zonder gedoe en overlast.

Het alternatief is wijziging van preferente zorgverzekeraar met informatie naar de verzekerden dat Achmea niet langer de zorg vergoed van hun huisarts.

Op 13 november gaan we opnieuw in overleg met de zorginkopers en adviseurs van Achmea. We zullen daar verslag van doen.

CPH Onderhandelaarsteam

Samenhang door samenwerking, ook bij onderhandelen

Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen en het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod

Het eigen Modulair Huisartsgeneeskundige Zorgaanbod [MHZ] van huisartsen dat inzet zal zijn voor contractbesprekingen tussen de Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen [CPH] met zorgverzekeraars, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap van de CPH stijgt elke dag. Niet alleen leden van VPHuisartsen melden zich aan maar bijna de helft zijn andere praktijkhouders. Wij juichen dit toe en willen graag namens zoveel mogelijk  praktijkhoudende huisartsen in ons land kunnen onderhandelen. Iedere praktijkhouder kan zich aanmelden.

Veel interesse bestaat er voor de verdere stappen die gezet gaan worden. En natuurlijk leidt dat tot vragen. De meest gestelde vragen van de afgelopen dagen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet. De belangrijkste boodschap hierbij is dat er voor u drie opties zijn.

 1. Het contractaanbod van uw dominante (regionale) zorgverzekeraar
 2. Het door u zelf ingevulde MHZ contractaanbod bij uw zorgverzekeraar in te dienen
 3. Als coöperatielid het onderhandelingsresultaat van CPH af te wachten en daarna te bepalen of u het MHZ-onderhandelingsresultaat wilt gebruiken voor de af te sluiten overeenkomst met uw verzekeraar.

Uiteraard kan optie 3 alleen indien u nog geen gebruik hebt gemaakt van de opties 1 of 2 en dus nog contractvrij bent.

 


 

1 Kan ik het MHZ-zorgaanbod zelf indienen bij mijn preferente zorgverzekeraar? (optie II)
Ja, dat kan, met liefst duidelijke vermelding van uw leveringsvoorwaarden voor zover die met de verzekeraar zijn overeen te komen. Daartoe behoort ook de prijsstelling voor onderhandelbare zorgmodules en verrichtingen die u bereid bent te leveren.

 

2 Kan ik het MHZ-zorgaanbod ook samen met collega’s indienen? (optie II/III)
Ja, dat kan. Daarbij is het verstandig u te laten informeren op welk moment er in uw situatie belemmeringen kunnen ontstaan bij een gezamenlijk aanbod, vanwege mogelijke concurrentiële verhoudingen in uw regio of gemeente. Belangrijk hierbij is nog of u verschillende rechtspersonen bent of in één rechtspersoon verenigd bent (bijv. een maatschap). Bij vragen of twijfel kunt u juridisch advies vragen (VPHuisartsen: Theo van Ardenne of VvAA). Ook kunt u de ACM uw situatie voorleggen voor medebeoordeling.

 

3 Kan ik het MHZ-zorgaanbod ook door de coöperatie CPH laten uitonderhandelen?
Ja, dat is optie III zoals boven besproken. CPH onderhandelt voor al de aangesloten coöperatieleden.   Wanneer het onderhandelingsresultaat bekend is dient u te beoordelen of er voor u een aanvaardbaar resultaat is bereikt. U kunt dan uw eigen zorgaanbod aan de hand van dit resultaat indienen bij uw preferente verzekeraar. Maar uw aanmelding bij CPH verplicht u tot niets. Ook worden uw gegevens of uw deelname aan de CPH niet aan derden bekend gemaakt.

 

4 Ben ik als CPH-lid verplicht om het onderhandelingsresultaat te ondertekenen?
Neen, zeker niet. U hebt alle vrijheid en mogelijkheid om als zelfstandig praktijkhouder alle opties naast elkaar te leggen en tot een voor uw situatie beste beslissing te komen.

 

5 Onderhandelt de CPH ook met verzekeraars over een door mijzelf ingevuld MHZ?
Neen, de CPH onderhandelt voor meerdere huisartsen tegelijk maar onderhandelt niet voor iedere individuele huisarts aparte prijzen uit. Indien u niet kunt aansluiten bij het door de CPH bereikte onderhandelingsresultaat of indien u daarnaast nog zaken wilt uitonderhandelen dan kunt u het door uzelf ingevulde MHZ naar uw preferente zorgverzekeraar sturen voor verder overleg/onderhandeling.

 

6 Sluit de Coöperatie namens haar leden contracten af met verzekeraars?
Neen, de CPH onderhandelt zoals gezegd, voor meerdere huisartsen tegelijk, maar sluit geen contract af namens hen. Dat doet u zelf als zelfstandig praktijkhouder. Zie verder 5.

 

7 Is een zorgverzekeraar verplicht te onderhandelen met zorgaanbieders?
Neen, noch met individuele noch met vertegenwoordigers van georganiseerde zorgaanbieders.

Echter, gezien de ontwikkelingen rond HetRoerMoetOm en de toezeggingen die zijn gedaan door VWS, ZN en ACM, is de verwachting dat partijen meer dan voorheen bereid zijn zich in te zetten voor een meer gelijkwaardig onderhandelingsproces tussen aanbieders en inkopers van zorg. De onrust in 2014 en begin 2015 rond de contractering van huisartsenzorg heeft de nodige (imago)schade opgeleverd die men graag zo snel mogelijk achter zich wil laten en opgelost wil zien.

 

8 Hoe wordt de kans op succes van het onderhandelingsproces van CPH vergroot?
Door een zo hoog mogelijke aansluitingsgraad van praktijkhouders. Net als bij HetRoerMoetOm ligt de gezamenlijke kracht van de huisartsen om betere zorg voor hun patiënten te realiseren bij een eensgezinde stellingname. Het attenderen van collega’s op het MHZ contractvoorstel en op de Coöperatie CPH.  Verwijzen naar de site www.huisartsencontract.nl en het straks doorsturen van de CPH-Nieuwsbrief naar geïnteresseerde collega’s. Dat alles kan bijdragen aan versterking van het draagvlak voor gelijkwaardige onderhandelingen over betere zorg en meer tijd voor patiënten. En last but not least voor meer werkplezier en continuïteit van zorgaanbod.

 

9 Ben je als lid van VPHuisartsen direct ook lid van CPH?
Neen, de Coöperatie is een eigen rechtspersoon waarvoor iedere praktijkhouder zich kan aanmelden. Leden van VPHuisartsen of LHV, maar ook niet-leden. Het verplicht tot niets anders dan met enthousiasme collega’s te attenderen om mee te bouwen aan een sterkere onderhandelingspositie voor praktijkhouders. Alles binnen de grenzen van de Mededingingswet zolang deze rechtskracht bezit. En niet stoppen voordat gelijkwaardige en fatsoenlijke contractonderhandelingen volwassen onderdeel zijn van de gewenste ‘samenhang door samenwerking’ in de zorg.

 

10 Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap van de Coöperatie?
In de startfase, dus nog voor er een Algemene Ledenvergaring heeft plaats gevonden waarbij de CPH a.i. tot  een formele rechtspersoon met Statuten en een Bestuur wordt uitgeroepen, is de inschrijving €25. Leden van VPHuisartsen en VvAA genieten een korting van een zelfde omvang. De kosten die in 2015 gemaakt zijn, zijn grotendeels door VPHuisartsen en VvAA ‘gesponsord’. Op de eerste ledenvergadering van CPH zullen aan de hand van een begrotingsvoorstel besluiten genomen worden over verdere financiering van de CPH-activiteiten.