Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen en het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod

Het eigen Modulair Huisartsgeneeskundige Zorgaanbod [MHZ] van huisartsen dat inzet zal zijn voor contractbesprekingen tussen de Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen [CPH] met zorgverzekeraars, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap van de CPH stijgt elke dag. Niet alleen leden van VPHuisartsen melden zich aan maar bijna de helft zijn andere praktijkhouders. Wij juichen dit toe en willen graag namens zoveel mogelijk  praktijkhoudende huisartsen in ons land kunnen onderhandelen. Iedere praktijkhouder kan zich aanmelden.

Veel interesse bestaat er voor de verdere stappen die gezet gaan worden. En natuurlijk leidt dat tot vragen. De meest gestelde vragen van de afgelopen dagen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet. De belangrijkste boodschap hierbij is dat er voor u drie opties zijn.

  1. Het contractaanbod van uw dominante (regionale) zorgverzekeraar
  2. Het door u zelf ingevulde MHZ contractaanbod bij uw zorgverzekeraar in te dienen
  3. Als coöperatielid het onderhandelingsresultaat van CPH af te wachten en daarna te bepalen of u het MHZ-onderhandelingsresultaat wilt gebruiken voor de af te sluiten overeenkomst met uw verzekeraar.

Uiteraard kan optie 3 alleen indien u nog geen gebruik hebt gemaakt van de opties 1 of 2 en dus nog contractvrij bent.

 


 

1 Kan ik het MHZ-zorgaanbod zelf indienen bij mijn preferente zorgverzekeraar? (optie II)
Ja, dat kan, met liefst duidelijke vermelding van uw leveringsvoorwaarden voor zover die met de verzekeraar zijn overeen te komen. Daartoe behoort ook de prijsstelling voor onderhandelbare zorgmodules en verrichtingen die u bereid bent te leveren.

 

2 Kan ik het MHZ-zorgaanbod ook samen met collega’s indienen? (optie II/III)
Ja, dat kan. Daarbij is het verstandig u te laten informeren op welk moment er in uw situatie belemmeringen kunnen ontstaan bij een gezamenlijk aanbod, vanwege mogelijke concurrentiële verhoudingen in uw regio of gemeente. Belangrijk hierbij is nog of u verschillende rechtspersonen bent of in één rechtspersoon verenigd bent (bijv. een maatschap). Bij vragen of twijfel kunt u juridisch advies vragen (VPHuisartsen: Theo van Ardenne of VvAA). Ook kunt u de ACM uw situatie voorleggen voor medebeoordeling.

 

3 Kan ik het MHZ-zorgaanbod ook door de coöperatie CPH laten uitonderhandelen?
Ja, dat is optie III zoals boven besproken. CPH onderhandelt voor al de aangesloten coöperatieleden.   Wanneer het onderhandelingsresultaat bekend is dient u te beoordelen of er voor u een aanvaardbaar resultaat is bereikt. U kunt dan uw eigen zorgaanbod aan de hand van dit resultaat indienen bij uw preferente verzekeraar. Maar uw aanmelding bij CPH verplicht u tot niets. Ook worden uw gegevens of uw deelname aan de CPH niet aan derden bekend gemaakt.

 

4 Ben ik als CPH-lid verplicht om het onderhandelingsresultaat te ondertekenen?
Neen, zeker niet. U hebt alle vrijheid en mogelijkheid om als zelfstandig praktijkhouder alle opties naast elkaar te leggen en tot een voor uw situatie beste beslissing te komen.

 

5 Onderhandelt de CPH ook met verzekeraars over een door mijzelf ingevuld MHZ?
Neen, de CPH onderhandelt voor meerdere huisartsen tegelijk maar onderhandelt niet voor iedere individuele huisarts aparte prijzen uit. Indien u niet kunt aansluiten bij het door de CPH bereikte onderhandelingsresultaat of indien u daarnaast nog zaken wilt uitonderhandelen dan kunt u het door uzelf ingevulde MHZ naar uw preferente zorgverzekeraar sturen voor verder overleg/onderhandeling.

 

6 Sluit de Coöperatie namens haar leden contracten af met verzekeraars?
Neen, de CPH onderhandelt zoals gezegd, voor meerdere huisartsen tegelijk, maar sluit geen contract af namens hen. Dat doet u zelf als zelfstandig praktijkhouder. Zie verder 5.

 

7 Is een zorgverzekeraar verplicht te onderhandelen met zorgaanbieders?
Neen, noch met individuele noch met vertegenwoordigers van georganiseerde zorgaanbieders.

Echter, gezien de ontwikkelingen rond HetRoerMoetOm en de toezeggingen die zijn gedaan door VWS, ZN en ACM, is de verwachting dat partijen meer dan voorheen bereid zijn zich in te zetten voor een meer gelijkwaardig onderhandelingsproces tussen aanbieders en inkopers van zorg. De onrust in 2014 en begin 2015 rond de contractering van huisartsenzorg heeft de nodige (imago)schade opgeleverd die men graag zo snel mogelijk achter zich wil laten en opgelost wil zien.

 

8 Hoe wordt de kans op succes van het onderhandelingsproces van CPH vergroot?
Door een zo hoog mogelijke aansluitingsgraad van praktijkhouders. Net als bij HetRoerMoetOm ligt de gezamenlijke kracht van de huisartsen om betere zorg voor hun patiënten te realiseren bij een eensgezinde stellingname. Het attenderen van collega’s op het MHZ contractvoorstel en op de Coöperatie CPH.  Verwijzen naar de site www.huisartsencontract.nl en het straks doorsturen van de CPH-Nieuwsbrief naar geïnteresseerde collega’s. Dat alles kan bijdragen aan versterking van het draagvlak voor gelijkwaardige onderhandelingen over betere zorg en meer tijd voor patiënten. En last but not least voor meer werkplezier en continuïteit van zorgaanbod.

 

9 Ben je als lid van VPHuisartsen direct ook lid van CPH?
Neen, de Coöperatie is een eigen rechtspersoon waarvoor iedere praktijkhouder zich kan aanmelden. Leden van VPHuisartsen of LHV, maar ook niet-leden. Het verplicht tot niets anders dan met enthousiasme collega’s te attenderen om mee te bouwen aan een sterkere onderhandelingspositie voor praktijkhouders. Alles binnen de grenzen van de Mededingingswet zolang deze rechtskracht bezit. En niet stoppen voordat gelijkwaardige en fatsoenlijke contractonderhandelingen volwassen onderdeel zijn van de gewenste ‘samenhang door samenwerking’ in de zorg.

 

10 Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap van de Coöperatie?
In de startfase, dus nog voor er een Algemene Ledenvergaring heeft plaats gevonden waarbij de CPH a.i. tot  een formele rechtspersoon met Statuten en een Bestuur wordt uitgeroepen, is de inschrijving €25. Leden van VPHuisartsen en VvAA genieten een korting van een zelfde omvang. De kosten die in 2015 gemaakt zijn, zijn grotendeels door VPHuisartsen en VvAA ‘gesponsord’. Op de eerste ledenvergadering van CPH zullen aan de hand van een begrotingsvoorstel besluiten genomen worden over verdere financiering van de CPH-activiteiten.