Achmea

 • Bereid na te gaan of een addendum 2016 met aanpassingen mogelijk is.
 • Bereid zich te oriënteren op de knelpunten die rond de ANW-zorg door CPH zijn aangedragen en met alle betrokken partijen naar werkbare oplossingen te zoeken
 • Toestemming verzekerde voor dossierinzage bij Materiële controle: zal intern worden besproken
 • Tijdsgerelateerde consultfinanciering: niet voor zorgverzekeraar maar voor overheid
 • Geen akkoord over de keuzemogelijkheid voor het afsluiten van een eenjarig contract.
 • LSP en Goodwill verbod: NVT.
 • Bereid tot periodiek overleg en vervolggesprekken over voor het contract 2017 en de MHZ- voorstellen. Vervolggesprek gepland op 13 november a.s.

Menzis

 • Niet bereid om het contract 2016 aan te passen middels een

  addendum.

 • Bereid de ANW-problematiek landelijk te agenderen.
 • Nog geen uitspraak over bereidheid verzekerden om

  toestemming te vragen bij inzage in hun medisch dossier bij

  Materiële Controle.

 • LSP en Goodwill verbod: nvt.
 • Bereid tot periodiek overleg en vervolggesprekken over het

  contract 2017 en de MHZ voorstellen

VGZ

 • Expliciete afwijzing dergelijk overleg ‘onderhandelingen’ te noemen. Het is volgens VGZ regulier overleg met huisartsen zoals dit jaar ook regionaal intensief door VGZ is ingezet. Peilen wat er leeft.
 • Niet bereid enig artikel uit het contract aan te passen middels een addendum.
 • Niet bereid het artikel over Goodwillverbod en verkoop roerende en onroerende goederen bij praktijkoverdracht in te trekken ondanks dat de wettelijke basis voor dit artikel ontbreekt.
 • Bereid tot periodiek overleg en vervolggesprekken over het contract 2017 en de MHZ- voorstellen.

CZ

 • Bereid tot een éénjarige overeenkomst voor huisartsen die dat

  wensen.

 • LSP-inspanningsverplichting wordt gehandhaafd.
 • Goodwillverbod wordt geschrapt.
 • Niet bereid toestemming te vragen aan patiënt bij inzage in

  medisch dossier bij Materiële Controle.

 • Bereid zich te oriënteren op de zaken die rond de ANW-zorg

  door CPH zijn aangedragen.

 • Bereid tot periodiek overleg en vervolggesprekken over het

  contract 2017 en de MHZ voorstellen.