Category: Algemeen

VPHuisartsen wint zaak tegen NZa over belemmering vrije artsenkeuze

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven [CBb] heeft vandaag uitspraak gedaan in het door VPHuisartsen ingestelde beroep tegen de NZa-Tariefsbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015. Daarbij mochten huisartsen zonder contract met een zorgverzekeraar (‘contractvereiste’) een aantal medische verrichtingen niet meer in rekening brengen. Dat betekende of voor niets zorg leveren of vaker doorverwijzen naar het duurdere ziekenhuis ten laste van het eigen risico van patiënten. De beschikbaarheid van gewenste en doelmatige zorg voor patiënten was zo niet meer te garanderen. Daarbij kon een omzetderving voor de praktijkhouder van zo’n 20-25% het gevolg zijn.

NZa handelt in strijd met artikel 13

Het CBb is van mening dat een verzekerde patiënt het recht heeft zijn eigen huisarts te kiezen en niet belemmerd mag worden de zorg te ontvangen waaraan behoefte is. Wanneer de huisarts bepaalde verrichtingen niet meer in rekening mag brengen wordt dit beginsel gefrustreerd en zal de huisarts die verrichtingen ook niet meer willen of kunnen leveren. Het CBb vindt dat de NZa handelt in strijd met art. 13 van de Zorgverzekeringswet door een contractvereiste op te nemen in de Tariefsbeschikking. De NZa mag geen financiële ‘hinderpaal’ opwerpen voor de vrije artsenkeuze. Het dient nu binnen drie maanden met nieuwe voorstellen te komen.

Redelijke contractvrije tarieven

Huisartsen die hun praktijkvoering contractvrij uitvoeren, kunnen met deze uitspraak van de rechter hun verleende zorg straks tegen redelijke tarieven declareren bij de patiënt of de zorgverzekeraar. VPHuisartsen gaat er vooralsnog vanuit, gezien de huidige NZa-tarieven die dicht tegen of zelfs beneden de kostprijs liggen, dat de nog te bepalen tarieven voor contractloze praktijken, niet veel zullen verschillen met die van gecontracteerde praktijken. Daarover bestaat echter nog geen exacte duidelijkheid. Praktijkhouders zullen nu zelf moeten beoordelen of een contractvrije praktijkvoering zonder opgelegde contractverplichtingen van zorgverzekeraars, inclusief een mogelijke omzetdaling, een gewenste keuze is voor het komende jaar.

VPHuisartsen is verheugd dat de uitspraak van het CBb bij kan dragen aan een gelijkwaardiger onderhandelingspositie tussen zorgaanbieders en verzekeraars. “Het Roer is nog lang niet om maar wel is hiermee de koers, net als de overmatige macht van verzekeraars, enigszins bijgesteld. Dat is goed voor de huisarts en beter voor patiënten. De NZa zal serieuzer moeten letten op het belang van patiënten en de zorgverleners rondom hen. De Zorgverzekeraars zijn al rijk en machtig genoeg, die redden zichzelf wel”, aldus de woordvoerder van de praktijkhoudende huisartsen.

VPHuisartsen is een snel groeiende vereniging die de belangen behartigt van praktijkhoudende huisartsen, velen apotheekhoudend, met inmiddels bijna 850 leden. De vereniging kan zich nog niet uitspreken over het aantal praktijkhouders dat zou kunnen besluiten contractloos te gaan. VPHuisartsen is van plan scherp toe te zien dat de nieuwe NZa-voorstellen in lijn zijn met de CBb-uitspraak en de onderliggende motivatie van de rechters.

Sluiting van het zorgportaal van ACHMEA per 15 november a.s.

Zilveren Kruis-Achmea heeft aangekondigd de mogelijkheid voor praktijkhouders tot online contractering per 15 november af te sluiten. En dat in een fase waarin Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen (CPH) nog steeds contractbesprekingen voert namens honderden praktijkhouders. NZa heeft bevestigd dat er geen enkele verplichting is van overheidswege voor deze Achmea-actie. Het vigerende contract loopt minimaal nog 6 weken door. En in geval van een onderhandelingstraject, zelfs nog maanden.

In het eerste overleg tussen CPH en Achmea is de sluiting van het zorgportaal op 15 november onverstandig en ongewenst genoemd. Ook diverse malen telefonisch overleg leidde bij Achmea niet tot andere gedachten. Huisartsen laten zich liever niet meer op deze manier onder druk zetten. Ze willen fatsoenlijke contractvoorwaarden uitonderhandelen. Uiteraard met begrip voor het tijdstip en de verwachtingen van VWS richting Achmea. Dreigen per 1 januari met het stopzetten van betalingen voor geleverde zorg naar praktijkhouders, is niet fair en niet chique. En in geen geval een bijdrage aan de verbetering van het vertrouwen jegens de zorgverzekeraar. Ook valt dit Achmea-gedrag niet onder hetgeen de NZa onder Good Contracting verstaat, namelijk “een dialoog tussen partijen tijdens het contracteerproces bevorderen”.

Juist zo vlak na 4 oktober, dat dag waarop gepresenteerd werd dat Het Roer Om zou gaan, lijkt er in de praktijk helemaal niets veranderd te zijn. Honderden huisartsen en vele verzekerden dreigen door deze actie gedupeerd te worden: de huisarts wordt gedwongen te tekenen of op zoek te gaan naar een andere zorgverzekeraar .

Ons verzoek aan Achmea is te stoppen met dreigementen. En het voor die huisartsen die er na 15 november alsnog voor kiezen een overeenkomst met Achmea te sluiten, daartoe in de gelegenheid te stellen, zonder gedoe en overlast.

Het alternatief is wijziging van preferente zorgverzekeraar met informatie naar de verzekerden dat Achmea niet langer de zorg vergoed van hun huisarts.

Op 13 november gaan we opnieuw in overleg met de zorginkopers en adviseurs van Achmea. We zullen daar verslag van doen.

CPH Onderhandelaarsteam

Samenhang door samenwerking, ook bij onderhandelen

Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen en het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod

Het eigen Modulair Huisartsgeneeskundige Zorgaanbod [MHZ] van huisartsen dat inzet zal zijn voor contractbesprekingen tussen de Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen [CPH] met zorgverzekeraars, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap van de CPH stijgt elke dag. Niet alleen leden van VPHuisartsen melden zich aan maar bijna de helft zijn andere praktijkhouders. Wij juichen dit toe en willen graag namens zoveel mogelijk  praktijkhoudende huisartsen in ons land kunnen onderhandelen. Iedere praktijkhouder kan zich aanmelden.

Veel interesse bestaat er voor de verdere stappen die gezet gaan worden. En natuurlijk leidt dat tot vragen. De meest gestelde vragen van de afgelopen dagen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet. De belangrijkste boodschap hierbij is dat er voor u drie opties zijn.

  1. Het contractaanbod van uw dominante (regionale) zorgverzekeraar
  2. Het door u zelf ingevulde MHZ contractaanbod bij uw zorgverzekeraar in te dienen
  3. Als coöperatielid het onderhandelingsresultaat van CPH af te wachten en daarna te bepalen of u het MHZ-onderhandelingsresultaat wilt gebruiken voor de af te sluiten overeenkomst met uw verzekeraar.

Uiteraard kan optie 3 alleen indien u nog geen gebruik hebt gemaakt van de opties 1 of 2 en dus nog contractvrij bent.

 


 

1 Kan ik het MHZ-zorgaanbod zelf indienen bij mijn preferente zorgverzekeraar? (optie II)
Ja, dat kan, met liefst duidelijke vermelding van uw leveringsvoorwaarden voor zover die met de verzekeraar zijn overeen te komen. Daartoe behoort ook de prijsstelling voor onderhandelbare zorgmodules en verrichtingen die u bereid bent te leveren.

 

2 Kan ik het MHZ-zorgaanbod ook samen met collega’s indienen? (optie II/III)
Ja, dat kan. Daarbij is het verstandig u te laten informeren op welk moment er in uw situatie belemmeringen kunnen ontstaan bij een gezamenlijk aanbod, vanwege mogelijke concurrentiële verhoudingen in uw regio of gemeente. Belangrijk hierbij is nog of u verschillende rechtspersonen bent of in één rechtspersoon verenigd bent (bijv. een maatschap). Bij vragen of twijfel kunt u juridisch advies vragen (VPHuisartsen: Theo van Ardenne of VvAA). Ook kunt u de ACM uw situatie voorleggen voor medebeoordeling.

 

3 Kan ik het MHZ-zorgaanbod ook door de coöperatie CPH laten uitonderhandelen?
Ja, dat is optie III zoals boven besproken. CPH onderhandelt voor al de aangesloten coöperatieleden.   Wanneer het onderhandelingsresultaat bekend is dient u te beoordelen of er voor u een aanvaardbaar resultaat is bereikt. U kunt dan uw eigen zorgaanbod aan de hand van dit resultaat indienen bij uw preferente verzekeraar. Maar uw aanmelding bij CPH verplicht u tot niets. Ook worden uw gegevens of uw deelname aan de CPH niet aan derden bekend gemaakt.

 

4 Ben ik als CPH-lid verplicht om het onderhandelingsresultaat te ondertekenen?
Neen, zeker niet. U hebt alle vrijheid en mogelijkheid om als zelfstandig praktijkhouder alle opties naast elkaar te leggen en tot een voor uw situatie beste beslissing te komen.

 

5 Onderhandelt de CPH ook met verzekeraars over een door mijzelf ingevuld MHZ?
Neen, de CPH onderhandelt voor meerdere huisartsen tegelijk maar onderhandelt niet voor iedere individuele huisarts aparte prijzen uit. Indien u niet kunt aansluiten bij het door de CPH bereikte onderhandelingsresultaat of indien u daarnaast nog zaken wilt uitonderhandelen dan kunt u het door uzelf ingevulde MHZ naar uw preferente zorgverzekeraar sturen voor verder overleg/onderhandeling.

 

6 Sluit de Coöperatie namens haar leden contracten af met verzekeraars?
Neen, de CPH onderhandelt zoals gezegd, voor meerdere huisartsen tegelijk, maar sluit geen contract af namens hen. Dat doet u zelf als zelfstandig praktijkhouder. Zie verder 5.

 

7 Is een zorgverzekeraar verplicht te onderhandelen met zorgaanbieders?
Neen, noch met individuele noch met vertegenwoordigers van georganiseerde zorgaanbieders.

Echter, gezien de ontwikkelingen rond HetRoerMoetOm en de toezeggingen die zijn gedaan door VWS, ZN en ACM, is de verwachting dat partijen meer dan voorheen bereid zijn zich in te zetten voor een meer gelijkwaardig onderhandelingsproces tussen aanbieders en inkopers van zorg. De onrust in 2014 en begin 2015 rond de contractering van huisartsenzorg heeft de nodige (imago)schade opgeleverd die men graag zo snel mogelijk achter zich wil laten en opgelost wil zien.

 

8 Hoe wordt de kans op succes van het onderhandelingsproces van CPH vergroot?
Door een zo hoog mogelijke aansluitingsgraad van praktijkhouders. Net als bij HetRoerMoetOm ligt de gezamenlijke kracht van de huisartsen om betere zorg voor hun patiënten te realiseren bij een eensgezinde stellingname. Het attenderen van collega’s op het MHZ contractvoorstel en op de Coöperatie CPH.  Verwijzen naar de site www.huisartsencontract.nl en het straks doorsturen van de CPH-Nieuwsbrief naar geïnteresseerde collega’s. Dat alles kan bijdragen aan versterking van het draagvlak voor gelijkwaardige onderhandelingen over betere zorg en meer tijd voor patiënten. En last but not least voor meer werkplezier en continuïteit van zorgaanbod.

 

9 Ben je als lid van VPHuisartsen direct ook lid van CPH?
Neen, de Coöperatie is een eigen rechtspersoon waarvoor iedere praktijkhouder zich kan aanmelden. Leden van VPHuisartsen of LHV, maar ook niet-leden. Het verplicht tot niets anders dan met enthousiasme collega’s te attenderen om mee te bouwen aan een sterkere onderhandelingspositie voor praktijkhouders. Alles binnen de grenzen van de Mededingingswet zolang deze rechtskracht bezit. En niet stoppen voordat gelijkwaardige en fatsoenlijke contractonderhandelingen volwassen onderdeel zijn van de gewenste ‘samenhang door samenwerking’ in de zorg.

 

10 Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap van de Coöperatie?
In de startfase, dus nog voor er een Algemene Ledenvergaring heeft plaats gevonden waarbij de CPH a.i. tot  een formele rechtspersoon met Statuten en een Bestuur wordt uitgeroepen, is de inschrijving €25. Leden van VPHuisartsen en VvAA genieten een korting van een zelfde omvang. De kosten die in 2015 gemaakt zijn, zijn grotendeels door VPHuisartsen en VvAA ‘gesponsord’. Op de eerste ledenvergadering van CPH zullen aan de hand van een begrotingsvoorstel besluiten genomen worden over verdere financiering van de CPH-activiteiten.