I Onderhandelingen Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen [CPH] en zorgverzekeraars [ZV]

1 Is er een kans dat het Modulaire Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod [MHZ] wordt geaccepteerd door zorgverzekeraars?

 • Het MHZ-aanbod is net zoals het ZV-contract, een document waarover onderhandeld zal moeten worden. De CPH voert hierover nu allereerst met de vier grote verzekeraars onderhandelingen. Uiteindelijk zal blijken over welke zaken in het onderhandelingstraject, wel of geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de CPH en zorginkopers.
 • De ZV-contracten van 2016 kunnen eventueel met een addendum worden uitgebreid indien overeenstemming over bepaalde thema’s of contractvoorstellen kan worden bereikt.
 • Na deze eerste stap volgt de tweede stap waarin ZV en CPH verder onderhandelen over de contracten voor 2017. Een proces waar beide partijen (zorgaanbieders en zorginkopers) van gelijkwaardigheid uitgaan.

2 Is er een kans dat het MHZ-contract de aangeboden ZV-contracten voor 2016 zal vervangen?
Neen, dat is niet realistisch. De implementatie van voorstellen en initiatieven in het MHZ vergt meer tijd en meer overleg met verzekeraars.

3 Is het MHZ de ‘huisartsgeneeskundige variant’ van het TROG-contract van zorgverzekeraars?
Het MHZ is een voorstel, een aanbod van praktijkhouders aan de verzekeraars, waarover onderhandeld kan worden. Een onderhandelingstraject waar twee partijen tot overeenstemming trachten te komen. Indien na onderhandeling op voldoende punten overeenstemming wordt bereikt kan vervolgens een leveringscontract worden gesloten. Er is dus sprake van keuzemogelijkheden, dit in tegenstelling tot de huidige TROG-contracten.

4 Moet ik voor 15 november het contract van de zorgverzekeraar getekend hebben?

 • De verzekeraar hanteert een eigen deadline van 15 november. Zij hanteren deze deadline omdat de NZa zorgverzekeraars heeft opgedragen medio november aan te geven welke zorgaanbieders zij hebben gecontracteerd. U en de CPH hebben deze deadline niet.
 • Er is geen verplichting voor zorgaanbieders om het voorliggende ZV-contract te hebben getekend op 15 november, ook al wordt er soms grote druk uitgeoefend door ZV’s.

5 Wordt ik straks wel uitbetaald als ik niet voor 15 november a.s. het contract met de zorgverzekeraar onderteken?
Zolang de praktijkhouder zorg biedt gedurende de looptijd van het contract 2015 aan verzekerden, is de zorgverzekeraar verplicht al zijn (betalings)verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen.

6 Wanneer op 1 januari 2016 de praktijkhouder nog niet het ZV-contract heeft ondertekend, kan de ZV dan betalingen stopzetten voor geleverde zorg?

 • Indien er voor 1 januari 2016 geen overeenstemming is bereikt tussen partijen, dan moet verder worden onderhandeld.
 • Mocht de zorgverzekeraar na 1 januari 2016 dan de verleende zorg niet meer betalen (afgezien van consultverrichtingen en inschrijftarieven) voor verleende zorg, dan kan via een Kort Geding
  betaling worden gevorderd. Volgens bestaande jurisprudentie wordt de ZV dan verplicht gedurende een bepaalde periode (doorgaans 6 maanden) de verleende zorg alsnog te betalen.
 • Wanneer sprake is van lopende onderhandelingen die niet al 6 maanden voor het einde van het zorgcontract 2015 zijn begonnen, zal de praktijkhouder in het gelijk worden gesteld.
 • CPH zal uiteraard proberen deze situatie te voorkomen door er samen met de ZV uit te komen waarbij tijdig kan worden aangegeven op grond van welke concrete onderhandelingsresultaten de onderhandelingen voor 2016 door partijen kunnen worden afgesloten.

7 Wat kan ik met het onderhandelingsresultaat doen of wel hoe moet ik aan de slag als CPH een onderhandelingsresultaat heeft bereikt?

 • Wanneer de resultaten van het onderhandelingsoverleg duidelijk zijn en er overeenstemming bestaat, zullen die middels een addendum met contractaanpassingen, onderdeel zijn van het voorliggende ZV-contract.
 • Het is dan aan de praktijkhouder te bepalen of hij/zij dit ZV-contract inclusief addendum wil ondertekenen.
 • Indien het resultaat als onvoldoende ervaren wordt dan kan een praktijkhouder ervoor kiezen contactvrij te gaan.
 • In dat geval speelt de uitslag van de rechtszaak VPHuisartsen tegen de NZa wellicht een rol over de vergoeding van niet gecontracteerde zorg(aanbieders)
II Vragen over enkele Inhoudelijke MHZ-thema’s

8 Waarom wil CPH over de organisatie en financiering van ANW-zorg onderhandelen?
Om de volgende redenen wil CPH hierover onderhandelen

 • De dienstplicht is niet flexibel naar leeftijd en prive-omstandigheden
 • De dienstplicht bovenop fulltime dagzorg zonder compensatie is niet acceptabel
 • De dienstplicht berust alleen bij de praktijkhouders (<69% van alle werkzame huisartsen)
 • De dienstplicht is een financiële verliespost voor praktijkhouders – De dienstplicht verhinderd nieuwe praktijkvestiging (waarnemerspool > 2500, voornamelijk jonge huisartsen: 5 jaarcohorten)
 • De gekoppelde contractering (ZV-contract én HDS-contract) maakt onderhandeling over arbeidsvoorwaarden onmogelijk

9 Is er een wettelijke en/of juridische verplichting voor praktijkhouders ANW-diensten te doen?

 • Neen, er is geen wettelijke e/o juridische verplichting voor praktijkhouders ANW-diensten te doen, tenzij de praktijkhouder een contract heeft gesloten met een HDS of akkoord gaat met een ZV-contract waarin vermeld staat ‘aangesloten bij HDS’, of met een hagro/wagrocontract met ANW-dienstafspraken. In dat geval ontstaat er door deze koppelcontracten alsnog een (‘zelf verkozen’) juridische verplichting tot het verrichten van ANW-diensten.
 • Van een praktijkhouder wordt, zeker bij wijziging van de organisatie van gebruikelijke (ANW)zorg, verwacht (Wgbo/Big), dat zijn/haar patiënten duidelijk en tijdig geïnformeerd worden wie en waar huisartsgeneeskundige spoedzorg in ANW geboden wordt.
 • Als herregistratie-eis geldt voor alle praktiserende huisartsen een verplichting tot het verrichten van 50 uren ANW-dienst per jaar

10 Indien praktijkhouders niet verplicht zijn ANW-dienst te doen, loopt de ANW-zorg dan gevaar?

 • Onderzoek wees uit dat huisartsen ook zonder verplichting vanuit hun professionele en intrinsieke motivatie, bereid zijn hun aandeel te leveren in de ANW-zorg.
 • Bij volledig vrije keus bleek slechts 4% van de huisartsen er voor te kiezen geen diensten meer te doen1.

11 Waar komt de ’verantwoordelijkheid’ voor de organisatie van de ANW-spoedzorg vandaan?

 • De beroepsgroep heeft jaren geleden, bij monde van de LHV Ledenraad, beslist dat de levering van 7x24uur huisartsenzorg de verantwoordelijkheid was van ‘de huisartsenzorg’.
 • Vervolgens zijn door huisartsen de Huisartsenposten opgericht dan wel is kleinschalig de ANW- zorg georganiseerd.
 • De huisartsenposten, met een landelijk dekkend netwerk, zijn inmiddels zelfstandige zorginstellingen met een eigen financieringsbudget en organisatie.
 • De verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt door de koppelcontracten bij de praktijkhouders: 69% van alle praktiserende huisartsen in ons land.

12 Wie zijn in de praktijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de ANW-diensten?

 • Dat zijn de praktijkhouders, 69% van alle praktiserende huisartsen.
 • Daarnaast geldt voor alle huisartsen de herregistratie-eis van 50u ANW-dienst per jaar.
III Positie ZV’s als zorginkopers en CPH namens zorgaanbieders

13 Zijn zorgverzekeraars verplicht te onderhandelen met praktijkhouders over hun zorgcontract?

 • Er is geen wettelijke verplichting voor ZV’s tot onderhandeling met individuele of georganiseerd praktijkhouders.
 • De ongewenstheid hiervan is breed geagendeerd vanuit de beroepsgroepen en onderdeel van het HRMO-Manifest, ondertekend door 8.000 huisartsen.
 • De gewijzigde werkelijkheid en de toenemende druk en noodzaak om te komen tot een gelijkwaardig onderhandelingsproces, maken dat steeds meer zorgaanbieders niet langer bereid zijn TROG-contracten te tekenen om hun inzet voor patiënten (verzekerden) gehonoreerd te krijgen.
 • Zorgverzekeraars zijn weliswaar toenemend bereid te luisteren naar zorgaanbieders maar behouden zich het recht voor zelf te bepalen of ze iets daar mee doen.
 • Praktijkhouders zullen uiteindelijk zelf moeten bepalen of ze met een ZV-contract in zee gaan ook indien er geen bevredigend onderhandelingsresultaat gerealiseerd kon worden.

14 Wanneer verwacht de CPH de onderhandelingsresultaten over het contract 2016 te bereiken?

 • Gezien de tijdsspanne verwacht CPH voor het einde van het jaar een conclusie te trekken over
  de bereikte onderhandelingsresultaten. In sommige gevallen kan dat al eerder.
 • We zullen voor eind december communiceren met de leden of ondertekening van het ZV- contract inclusief aanpassingen geformuleerd en ondertekend in een addendum, serieus kan worden overwogen.

15 Wanneer verwacht de CPH de onderhandelingen over het contract 2017 te starten?
Daarvoor zijn reeds afspraken gemaakt met ZV’s. Van de kant van CPH zal het MHZ daarbij inzet zijn van de onderhandelingen. Voor begin volgend jaar zijn de eerste besprekingen gepland.

16 Hoe word ik op de hoogte gehouden van de onderhandelingsresultaten?

 • Via de CPH-Nieuwsbrief en via de berichtgeving op www.huisartsencontract.nl
 • Alle aangemelde huisartsen ontvangen de Nieuwsbrief

17 Wat zijn de speerpunten in de onderhandelingen voor 2016?

 • Aan tafel komen als onderhandelingspartij namens onze leden.
 • Voortzetting onderhandelingsgesprekken voor het contract 2017.
 • De speerpunten (voor zover van toepassing) die voor het contract van 2016 zijn ingebracht om te komen tot overeenstemming en opname in een addendum bij het voorliggende contract:
  • Bij Materiële Controle [MC] wordt de verzekerde/patiënt geïnformeerd over een op handen zijnde inzage in zijn/haar medisch dossier. Daarbij zal expliciet om toestemming worden gevraagd voor deze inzage.
   Gezien het conflict van belangen in juridische en ethische zin (MC beroepsgeheim en recht op privacy) is verder overleg nodig.
  • Aansluiting op het LSP wordt niet als verplichting opgenomen in een ZV-contract
  • Restrictieve Goodwill bepalingen vervallen. Er is geen regelgeving die GW verbiedt. Regelgeving die de ZV opdraagt hier verantwoordelijkheid voor te dragen ontbreekt.
  • Er is al gestart met het overleg over enkele inhoudelijke thema’s uit het MHZ waarover in 2017 concrete onderhandelingsresultaten bereikt moeten worden.
  • Beëindiging 24-uurs zorgplicht van praktijkhouders.
   Overdracht verantwoordelijkheid organisatie ANW-diensten naar HDS (en kleinschalige waarneemverbanden).
  • Consulten en visites met tijdsgerelateerde bekostiging.

18 Wat zijn de speerpunten in de onderhandelingen voor 2017

 • In principe zullen alle onderwerpen uit het MHZ aan de orde komen.
 • Verder met name een aantal zaken die niet tot de directe verantwoordelijkheid van de ZV behoren maar waarbij de ZV wel samen met de beroepsgroep kan acteren: MBI, tijdsgebonden consulttarieven, vrije artsenkeuze, autonomie bij prescriptie etc.
 • Andere belangrijke MHZ-onderwerpen zoals herstelbetalingen, de financiering van praktijkondersteuning (POH-GGZ, POH-S en andere POH’s), zijn nog niet in bespreking geweest.
IV Deelnemer Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen [CPH]

19  Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap van de CPH?

 • In de startfase, dus nog voor er een Algemene Ledenvergadering heeft plaats gevonden waarbij de CPH a.i. tot  een formele rechtspersoon met Statuten en een Bestuur wordt bevestigd, is de inschrijving € 25.
 • Leden van VPHuisartsen en VvAA genieten een korting van een zelfde omvang. De kosten die in 2015 gemaakt zijn, zijn grotendeels door VPHuisartsen en VvAA ‘gesponsord’.
 • Op de eerste ledenvergadering van CPH zullen aan de hand van een begrotingsvoorstel besluiten genomen worden over verdere financiering van de CPH-activiteiten.

20 Tot wanneer kan ik lid worden van CPH?

 • Dat kan zowel dit jaar als in 2016.
 • Indien het aantal deelnemers van CPH zo groot is dat er mogelijk belemmeringen zijn ten aanzien van de regelgeving overleggen we met de ACM.
 • Deelnemers zouden dan ook over andere coöperatieve organisaties kunnen worden gespreid indien het advies van de ACM daartoe aanleiding geeft.
V Hoe als praktijkhouder om te gaan met het MHZ

21  Kan ik het MHZ-zorgaanbod zelf indienen bij mijn preferente zorgverzekeraar?
Ja, dat kan, met liefst duidelijke vermelding van uw leveringsvoorwaarden voor zover die met de verzekeraar zijn overeen te komen. Daartoe behoort ook de prijsstelling voor onderhandelbare zorgmodules en verrichtingen die u bereid bent te leveren.

22  Kan ik het MHZ-zorgaanbod ook samen met collega’s indienen? 

 • Ja, dat kan. Daarbij is het verstandig u te laten informeren op welk moment er in uw situatie belemmeringen kunnen ontstaan bij een gezamenlijk aanbod, vanwege mogelijke concurrentiële verhoudingen in uw regio of gemeente.
 • Belangrijk hierbij is nog of u verschillende rechtspersonen bent of in één rechtspersoon verenigd bent (bijv. een maatschap).
 • Bij vragen of twijfel kunt u juridisch advies vragen (VPHuisartsen: Theo van Ardenne of VvAA). Ook kunt u de ACM uw situatie voorleggen voor medebeoordeling.

23 Is de kans groot dat de ZV serieus over een individueel aanbod zal willen onderhandelen?
We denken van niet maar hebben geen zicht op de bereidheid bij ZV’s. De komende tijd zal ons leren waartoe ZV’s wel en niet bereid zijn. Zie ook vraag 14

24  Kan ik het MHZ-zorgaanbod ook door de Coöperatie CPH laten uitonderhandelen?

 • Ja, dat is optie III zoals boven besproken. CPH onderhandelt voor al de aangesloten coöperatieleden.
 • Wanneer het onderhandelingsresultaat bekend is dient u te beoordelen of er voor u een aanvaardbaar resultaat is bereikt. U kunt dan uw eigen zorgaanbod aan de hand van dit resultaat indienen bij uw preferente verzekeraar.
 • Uw aanmelding bij CPH verplicht u tot niets. Ook worden uw gegevens of uw deelname aan de CPH niet aan derden bekend gemaakt.

25  Ben ik als CPH-lid verplicht om het onderhandelingsresultaat te ondertekenen?
Neen, zeker niet. U hebt alle vrijheid en mogelijkheid om als zelfstandig praktijkhouder alle opties naast elkaar te leggen en tot een voor uw situatie beste beslissing te komen.

26 Onderhandelt de CPH ook met verzekeraars over een door mijzelf ingevuld MHZ?

 • Neen, de CPH onderhandelt voor meerdere huisartsen tegelijk maar onderhandelt niet voor iedere individuele huisarts aparte prijzen uit.
 • Indien u niet kunt aansluiten bij het door de CPH bereikte onderhandelingsresultaat of indien u daarnaast nog zaken wilt uitonderhandelen dan kunt u het door uzelf ingevulde MHZ naar uw preferente zorgverzekeraar sturen voor verder overleg/onderhandeling.

27  Sluit de Coöperatie namens haar leden contracten af met verzekeraars?
Neen, de CPH onderhandelt zoals gezegd, voor meerdere huisartsen tegelijk, maar sluit geen contract af namens hen. Dat doet u zelf als zelfstandig praktijkhouder. Zie verder 26

28 Hoe kan de kans op een succesvol onderhandelingsproces van CPH, vergroot worden?

 • Door een zo hoog mogelijke aansluitingsgraad van praktijkhouders.
 • Net als bij HetRoerMoetOm ligt de gezamenlijke kracht van de huisartsen om betere zorg voor hun patiënten te realiseren, bij een eensgezinde stellingname.
 • Het attenderen van collega’s op het MHZ en op de Coöperatie CPH.
 • Verwijzen naar de site www.huisartsencontract.nl en het doorsturen van de CPH- Nieuwsbrief naar geïnteresseerde collega’s.
 • Dat alles kan bijdragen aan versterking van het draagvlak voor gelijkwaardige onderhandelingen over betere zorg en meer tijd voor patiënten. En last but not least voor meer werkplezier en continuïteit van zorgaanbod.

29 Ben je als lid van VPHuisartsen direct ook lid van CPH?

 • Neen, de Coöperatie is een eigen rechtspersoon waarvoor iedere praktijkhouder zich kan aanmelden. Leden van VPHuisartsen of LHV, maar ook niet-leden.
 • De apotheekhoudende huisartsen, leden van de SAH, zijn aangemeld als lid van CPH. De CPH zal ook namens deze SAH-leden , hun huisartsgeneeskundige belangen in de onderhandelingen vertegenwoordigen.
 • Het verplicht tot niets anders dan met enthousiasme collega’s te attenderen om mee te bouwen aan een sterkere onderhandelingspositie voor praktijkhouders. Alles binnen de grenzen van de Mededingingswet zolang deze rechtskracht bezit. En niet stoppen voordat gelijkwaardige en fatsoenlijke contractonderhandelingen volwassen onderdeel zijn van de gewenste ‘samenhang door samenwerking’ in de zorg.